Algemene verkoopsvoorwaarden

Op deze pagina staan onze algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) waaronder de producten die te koop worden aangeboden op onze webshop www.shop.parkerkerkhofs.be (hierna “Producten”) u worden aangeboden en geleverd. Neem deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u online onze Producten bestelt. Het doorlopen van het online bestelproces maakt dat u erdoor gebonden zal zijn.

1. Identiteit Verkoper-Hoedanigheid Klant

1.1. De Producten worden u verkocht door Houtbedrijf Kerkhofs BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Ambachtslaan 1013,
3990 Peer, geregistreerd in de KBO onder het nummer 0451.663.969 (hierna “Verkoper”).

1.2. Elke natuurlijke persoon die buiten zijn ondernemingsactiviteit een bestelling plaatst via de webshop van de Verkoper wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de "Klant".

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Verkoper, alle bestellingen van de Klant, alsook op alle overeenkomsten tussen Verkoper en Klant die verband houden met de aankoop van Producten via onze webshop (hierna “Verkoopovereenkomst(en)”). Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere voorwaarden expliciet uitgesloten.

3. Bestelproces & Totstandkoming Verkoopovereenkomst

3.1. De Verkoopovereenkomst komt tot stand van zodra wij als Verkoper uw bestelling via de webshop hebben geaccepteerd door u per e-mail een orderbevestiging toe te sturen met daarin de details van het/de bestelde Product(en) en een kopie van deze Algemene Voorwaarden.

3.2. Als Verkoper behouden we ons het recht voor om een geplaatste bestelling te weigeren (i) in geval van langdurige onbeschikbaarheid van het Product waarvan de Klant op de hoogte zal worden gebracht en de reeds door betaalde prijs terugbetaald zal krijgen, en (ii) indien een eerder geplaatste bestelling het onderwerp was of is van een geschil met de Klant.

4. Prijzen

4.1. De prijzen van de Producten zijn deze vermeld op de webshop op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling. Indien er een materiële vergissing zou zijn gebeurd bij de prijsaanduiding, zal de Verkoper er niet door gebonden zijn. De Verkoper zal de Koper er in dat geval van inlichten dat een besteld Product niet correct geprijsd is/was op de webshop en dit van zodra hij kennis krijgt van deze vergissing, waarop de Koper 14 kalenderdagen de tijd zal hebben om de Verkoopovereenkomst te annuleren.

4.2. Alle prijzen zijn excl. btw tegen het geldende tarief in het land van verblijf van de Klant. Alle prijzen zijn [inclusief/exclusief] leveringskosten. Alvorens de bestelling effectief wordt geplaatst, zal de totale prijs, inclusief alle belastingen en kosten, duidelijk worden vermeld voor de Klant.

5. Betalingsmodaliteiten

5.1. Als Klant moet u de Producten vooraf betalen op het ogenblik van de plaatsing van uw bestelling. De betaling kan gebeuren via de volgende betaalmiddelen: Bancontact, KBC, iDeal De Klant garandeert wettelijk gerechtigd te zijn om online betalingen uit te voeren via één van deze betaalmethoden en dat de bankrekening over voldoende tegoed beschikt om de totaalprijs te betalen.

6. Levering

6.1. Producten worden alleen verzonden aan adressen gelegen in België en Nederland.

Als Verkoper verbinden wij ons er toe om u de Producten te leveren binnen een termijn van [30] kalenderdagen na ontvangst van de betaling, tenzij uitdrukkelijk een andere leveringsdatum is overeengekomen op het ogenblik van de totstandkoming van de Verkoopovereenkomst. Indien we niet in staat zouden zijn om de Producten te leveren binnen de leveringstermijn, zal u daarvan schriftelijk op de hoogte worden gebracht en een nieuwe redelijke leveringsdatum worden meegedeeld. Als deze nieuwe leveringstermijn opnieuw zou worden overschreden, dan heeft u het recht om de bestelling te annuleren.

6.2. Als Verkoper behouden we ons het recht voor om gedeeltelijke leveringen van bestelde Producten te verrichten in geval van tijdelijke onbeschikbaarheid of opgelopen vertraging bij de levering. U zal als Klant op de hoogte worden gebracht indien er wordt overgegaan tot een gedeeltelijke levering.

Indien de levering vertraging zou oplopen doordat u als Klant op onredelijke wijze weigert om de Producten in ontvangst te nemen of deze niet binnen een redelijke termijn heeft afgehaald, hebben wij als Verkoper het recht om de Verkoopovereenkomst te beëindigen en de Producten niet langer ter beschikking te stellen voor levering of afhaling. In dat geval zal de reeds door u betaalde prijs worden terugbetaald, dit evenwel verminderd met een compensatie gelijk aan 20% wegens de door ons gedane administratie- en opvolgingskosten.

6.3. De bestelling zal u worden geleverd op het adres dat werd opgegeven tijdens het bestelproces. Bij de levering/afhaling dient u de verpakking te controleren op eventuele schade. Als Klant verbindt u zich er verder toe om op het ogenblik van de levering de Producten te inspecteren op zichtbare gebreken/beschadigingen en kwalitatieve tekortkomingen. Alle klachten met betrekking tot zichtbare gebreken, beschadigingen en/of niet-conforme leveringen moeten, uiterlijk binnen twee (2) dagen na de levering/afhaling van het/de Product(en), schriftelijk door de Klant worden meegedeeld vergezeld van een duidelijke foto van de beschadigde verpakking/zichtbare gebreken. Klachten over non-conformiteit of zichtbare gebreken die niet binnen bovenvermelde termijn ter kennis worden gebracht zullen niet door de Verkoper worden behandeld.

Alle risico's van beschadiging of verlies van de Producten gaan over op de Klant op het ogenblik dat het de Producten worden geleverd/afgehaald.

7. Annulering

Als Klant heeft u het recht om de bestelling zonder opgave van een reden en kosteloos te annuleren vóór de Producten zijn verzonden en dit door Kerkhofs Parket. Na annulering ontvangt u een bevestiging daarvan en zal de reeds door u betaalde prijs worden terugbetaald.

Na ontvangst van een verzendbevestiging, is het evenwel niet meer mogelijk om de bestelling te annuleren. U kan er dan wel nog steeds voor opteren om de/het Product(en) na de levering terug te sturen overeenkomstig de hieronder beschreven herroepingsprocedure.

8. Herroepingsrecht

8.1. Als Klant heeft u een wettelijk recht om binnen de 14 dagen af te zien van de Verkoopovereenkomst zonder daarvoor een reden op te geven. Als Klant moet u de Verkoper op de hoogte brengen van zo’n beslissing om de Verkoopovereenkomst te herroepen door (i) verzending van een e-mail naar info@parketkerkhofs.be waarbij duidelijk wordt aangegeven dat de Verkoopovereenkomst wordt herroepen.

8.2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant of de door Klant opgegeven bestemmeling, de Producten in ontvangst heeft genomen. Indien de levering betrekking heeft op meerdere Producten die op afzonderlijke dagen worden geleverd, begint de termijn te lopen nadat de Klant het laatst bestelde Product heeft ontvangen. Het volstaat dat de Klant zijn mededeling inzake de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken.

8.3. De Klant zendt de Producten zonder onnodig uitstel terug en in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop wij als Verkoper werden ingelicht over de inroeping van het herroepingsrecht. Alle kosten voor het retourneren van de Producten worden door de koper betaald.

8.4. De Verkoper zal overgaan tot terugbetaling van de reeds door de Klant betaalde bedragen voor de Producten, dit met inbegrip van de leveringskosten, maar met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit de keuze van de Klant voor een ander type levering dan de standaard leveringsmethode (vb. expres-levering). Indien de Klant niet de gehele bestelling retourneert, dan zal evenwel enkel de prijs van de teruggestuurde Producten worden terugbetaald zonder terugbetaling van de leveringskosten. De terugbetaling zal worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn na de ontvangst door de Verkoper van de teruggestuurde Producten en in elk geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de Verkoper werd ingelicht over de herroepingsbeslissing. Er kan wel worden gewacht met de terugbetaling tot de Verkoper de teruggestuurde Producten effectief heeft ontvangen of de Klant heeft aangetoond dat de Producten werden teruggestuurd. De terugbetaling wordt verricht via dezelfde betaalmethode als deze waarmee de Klant heeft betaald, tenzij de Klant instemt met een andere terugbetalingswijze. De Verkoper kan de terugbetaling verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een gebruik ervan op een manier die niet zou toegestaan zijn bij het nakijken en keuren van de Producten in een fysieke winkel: als je een Product dus meer dan nodig hebt gebruikt om te testen en te beoordelen of je het wenst te behouden of als de originele verpakking is beschadigd of weggegooid, dan ben je aansprakelijk voor de waardevermindering.

9. Garantie

9.1. Als Klant heeft u recht op een wettelijke garantie van 2 jaar. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van een Product dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar vanaf de datum van de levering ervan. Als Klant dient u ons te informeren over de gebrekkige Producten binnen een redelijke termijn nadat het gebrek u gekend is of redelijkerwijze gekend had moeten zijn. Om een beroep te doen op de garantie dient u ons tevens het aankoopbewijs voor te leggen.

9.2. Indien een gebrek zich voordoet binnen de wettelijke garantieperiode van 2 jaar, moet u als Klant dezelfde procedure volgen zoals hierboven omschreven onder het ‘Herroepingsrecht’. Nadat u ons het gebrekkige Product heeft teruggestuurd en wij dit hebben ontvangen, zal u een nieuw Product worden toegestuurd en geleverd in zoverre dit nog steeds in voorraad/beschikbaar is (bij onze leverancier(s)) en zullen wij alle kosten dragen in verband met de omruiling, ofwel zal het u geleverde Product worden hersteld. Mocht de vervanging of herstelling niet mogelijk zijn binnen een redelijke termijn, dan zal u als Klant recht hebben om een einde te maken aan onze Verkoopovereenkomst en zal de reeds door u betaalde prijs worden terugbetaald overeenkomstig de terugbetalingsvoorwaarden hierboven vermeld.

De garantie geldt niet indien de geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins incorrect hetzij abnormaal zijn gebruikt of behandeld geweest in strijd met de meegeleverde handleiding of de op de verpakking aangebrachte aanwijzingen.

10. Contactgegevens - Klachtenprocedure

10.1. Indien u als Klant vragen heeft, meer informatie wenst of klachten zou hebben m.b.t. uw aankoop, dan kan u contact opnemen op het nummer +32 (0) 11 63 64 00. De klantendienst kan ook worden aangeschreven per brief gericht aan Houtbedrijf Kerkhofs BV, Ambachtslaan 1013, 3990 Peer. Als Verkoper zullen wij er alles aan doen om de Klant binnen de 2 werkdagen na de contactopname een antwoord te bezorgen.

10.2. Indien u als Klant niet tevreden bent over de manier waarop uw klacht wordt behandeld, kan u contact opnemen met de Consumentenombudsdienst (https://consumentenombudsdienst.be/nl). U heeft verder ook de mogelijkheid om klacht in te dienen bij het door de Europese Unie ter beschikking gestelde onlineplatform voor geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/odr.

11. Gebruik van persoonsgegevens

De Verkoper verwerkt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend in overeenstemming met het Privacy-beleid te consulteren op de website.

12. Aansprakelijkheid

12.1. De Producten op de webshop worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en afgebeeld. De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten die zouden kunnen optreden bij het plaatsen van de foto's en begeleidende teksten die de Producten presenteren en beschrijven.

12.2. De Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen, kosten of schade die zouden voortvloeien uit een laattijdige Product-levering in het geval dat de Product-voorraad is uitgeput. Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen die door de toepasselijke wetgeving en/of deze Algemene Voorwaarden aan de Klant worden toegekend, zal onze aansprakelijkheid voor directe schade beperkt zijn tot de waarde van de bestelde Producten, dit behoudens in geval van fraude of opzettelijke fout. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk t.a.v. de Klant voor enige indirecte schade.

13. Overdracht

Als Verkoper hebben we het recht onze rechten en verplichtingen krachtens onze Verkoopovereenkomst(en) over te dragen aan een leverancier (bv. voor de levering van het/de Product(en), maar dit zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden.

14. Overmacht

De Verkoper is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verbintenissen indien dit te wijten is aan overmacht. In geval van overmacht zal de Klant daarvan op de hoogte worden gebracht door de Verkoper en zullen beiden de optie hebben om de Verkoop te beëindigen zonder dat dit de Koper recht zal geven op de betaling van een schadevergoeding.

15. Deelbaarheid

Mocht één van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of niet-afdwingbaar worden verklaard, dan zal deze nietigheid geen invloed hebben op (het geldige deel en) de overige voorwaarden die van kracht, bindend en afdwingbaar zullen blijven.

16. Wijzigbaarheid

De Verkoper kan deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde wijzigen. De versie van de Algemene Voorwaarden die van kracht is op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling zal van toepassing zijn op onze Verkoopovereenkomst.

17. Toepasselijk Recht

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Dit betekent dat alle uit de Verkoopovereenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden beslecht overeenkomstig het Belgisch recht.

Webshop powered by Marcando